مزایـــــده خــــودروی کارکــــرده / 3 دستگاه خودرو

شرکت توسعه و عمران امید در نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودروی مازاد خود به شرح مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

افکار خود را به اشتراک گذارید