مدیران بزرگترین شرکت ساختمانی بورسی ریشه رکود را تشریح کردند

مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیران ارشد شرکت توسعه و عمران امید

افکار خود را به اشتراک گذارید