تغییر در هیأت مدیره شرکت توسعه و عمران امید

با توجه به دستور العمل حاکمیت شرکتی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه می بایست اکثریت اعضای هیأت مدیره شرکت های بورسی غیر موظف باشند. جلسه ای با حضور معاونین محترم گروه توسعه ساختمان تدبیر، مدیر عامل، معاونین و مدیران محترم شرکت برگزار گردید، که طی این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه و صادقانه جناب آقای مهندس منصور ورشوساز تودیع و جناب آقای داریوش یاری به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر معارفه گردید.

افکار خود را به اشتراک گذارید