پروژه کوی فراز

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۶۷۷۵

مسکونی: ۳۷۶۲

تعدادطبقات: ۱۰

تعداد واحد مسکونی: ۱۲

کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، سعادت آباد، خیابان بیدار فراز شمالی، نبش نیلوفر غربی