پروژه کاملیا

پروژه کاملیا

بنای کل: ۱۶۴۲۲.۴۸

مسکونی: ۹۵۷۷.۳۳

تعدادطبقات: ۱۰

تعداد واحد مسکونی: ۹۸

کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید باهنر، گلزار نهم، مقابل کوچه کاملیا