پروژه کاملیا

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: 16422 متر مربع

مسکونی: 9577 متر مربع

تعدادطبقات: ۱۰

تعداد واحد مسکونی: 98

نشانی: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید باهنر، گلزار نهم، مقابل کوچه کاملیا