پروژه ولنجک15

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: 10382 متر مربع

بنای مفید مسکونی: 5424.79 متر مربع

تعدادطبقات: 16

تعداد واحد مسکونی: 20

نشانی: تهران، ولنجک، خیابان 22، نبش امیرآبادی