پروژه میثاق

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: 1281 متر مربع

بنای مفید مسکونی: 782 متر مربع

تعدادطبقات: 7

تعداد واحد مسکونی: 9

نشانی: تهران، خیابان شریعتی، کوچه میثاق، پلاک 3