پروژه محمودیه

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۵۵۰۸

بنای مفید مسکونی: ۳۰۰۸

تعدادطبقات: ۹

تعداد واحد مسکونی: ۲۴
کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان مقدس اردبیلی، محمودیه، کوچه تیر، پلاک ۵