پروژه فرشتگان

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۱۹۰۷۱

بنای مفید مسکونی: ۱۰۹۱۱

تعدادطبقات: ۱۲

تعداد واحد مسکونی: ۶۲

کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، خیابان مرزداران، خیابان فرشتگان، پلاک ۱۰