پروژه فرشتگان

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: ۱۹۰۷۱ متر مربع

بنای مفید مسکونی: ۱۰۹۱۱ متر مربعتعدادطبقات: ۱۲تعداد واحد مسکونی: ۶۲نشانی: تهران، خیابان مرزداران، خیابان فرشتگان، پلاک ۱۰