پروژه عظیمیه

پروژه مسکونی

کاربری: مسکونی – تجاری

زیر بنای کل: 19209 متر مربع

بنای مفید مسکونی: 11975 متر مربع

بنای مفید تجاری: 499

تعدادطبقات: 8

تعداد واحد مسکونی: 72
تعداد واحد تجاری: 4

نشانی: استان البرز، بلوار استقلال، میدان استقلال، خیابان خسروی