پروژه عظیمیه

پروژه مسکونی کرج

بنای کل: ۱۹۲۰۹

بنای مفید مسکونی: ۱۱۹۷۵

بنای مفید تجاری: ۴۹۹

تعدادطبقات: ۸

تعداد واحد مسکونی: ۷۲
تعداد واحد تجاری: ۴

کاربری: مسکونی – تجاری

نشانی: کرج، بلوار استقلال، میدان استقلال، خیابان خسروی