پروژه طاهرخانی

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۶۰۹۶

مسکونی: ۴۱۴۳

تعدادطبقات: ۱۰

تعداد واحد مسکونی: ۳۰

کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، سعادت آباد، خیابان طاهرخانی،نبش پارس سنگ و سرو