پروژه سوهانک

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۸۳۳۵

مسکونی: ۴۷۷۷

تعدادطبقات: ۱۰

تعداد واحد مسکونی: ۴۲

کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، سوهانک، خیابان محمدی فر