پروژه سوهانک

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: 8335 متر مربع

مسکونی: 4777 متر مربع

تعدادطبقات: ۱۰

تعداد واحد مسکونی: 42

نشانی: تهران، سوهانک، خیابان محمدی فر