پروژه سرسبز

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۸۶۲

بنای مفید مسکونی: ۳۸۲

بنای مفید تجاری: ۱۰۰

تعدادطبقات: ۵

تعداد واحد مسکونی: ۳

تعداد واحد تجاری: ۱

کاربری: مسکونی-تجاری

نشانی: تهران، رسالت، چهار راه سرسبز، خیابان آیت شمالی، پلاک ۸۹۰