پروژه دریا گوشه

پروژه مسکونی

کاربری: مسکونی

مساحت کل: 781

زیر بنای کل: 1576

تعداد طبقات: 5 طبقه

 تعداد واحدها: 12 واحد

آدرس: مازندران_ دریا گوشه- خیابان شهید بهشتی-کوچه17 شهید رحیم