پروژه دبستان

پروژه مسکونی

کاربری: مسکونیزیر بنای کل: 2432 متر مربعبنای مفید مسکونی: 1610 متر مربعتعدادطبقات: 7تعداد واحد مسکونی: 20نشانی: تهران، خیابان دبستان، خیابان شفیعی، پلاک 10