پروژه دبستان

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۲۴۳۲

بنای مفید مسکونی: ۱۶۱۰

تعدادطبقات: ۷

تعداد واحد مسکونی: ۲۰
کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، خیابان دبستان، خیابان شفیعی، پلاک ۱۰