پروژه حصاری

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۱۴۳۴

مسکونی: ۹۱۱

تعدادطبقات: ۷

تعداد واحد مسکونی: ۲۴

کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، شاه نظری، خیابان ۶، پلاک ۲۴