پروژه حصاری

پروژه مسکونی

زیربنای کل: 1434 متر مربع

مسکونی: 911 متر مربع

تعدادطبقات: 7

تعداد واحد مسکونی: 24

نشانی: تهران، شاه نظری، خیابان 6، پلاک 24