پروژه جناح

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۶۴۲۸

بنای مفید مسکونی: ۴۱۶۶

تعدادطبقات: ۸

تعداد واحد مسکونی: ۴۸
کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، محمدعلی جناح، بایندری ها، خداداد، پلاک ۶