پروژه جناح

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: 6428 متر مربع

بنای مفید مسکونی: 4166 متر مربع

تعدادطبقات: 8

تعداد واحد مسکونی: 48
نشانی: تهران، محمدعلی جناح، بایندری ها، خداداد، پلاک 6