پروژه تورج

پروژه مسکونی

مساحت عرصه ۱،۰۴۳ متر مربع

زیر بنای کل ۵،۷۶۵ متر مربع

تعداد طبقات ۸

آدرس: تهران خیابان ولیعصر_ چهار راه پارک وی_ کوچه تورج