پروژه تازه آباد

پروژه مسکونی، تجاری

تعداد بلوک مسکونی 10 واحد تعداد
بلوک تجاری: 14 واحد
زیربنای مسکونی: 10961 متر مربع
زیر بنای تجاری: 9454 متر مربع


آدرس: استان مازندران سلمانشهر- دهستان تازه آباد