پروژه بنفشه

پروژه مسکونی


مساحت زمین: 244
زیربنای کل: 3211
تعداد طبقات: 7 طبقه
تعداد واحد: 13 واحد
آدرس: کرج شهرک بنفشه بلوار استقلال، نبش مریم