پروژه ایل گلی

بنای کل: ۶۹۳۲۶

بنای مفید مسکونی: ۴۵۴۱۱

بنای مفید تجاری: ۳۱۰۲

تعدادطبقات: ۲۵

تعداد واحد مسکونی: ۱۸۷
تعداد واحد تجاری: ۱۲۱

کاربری: مسکونی – تجاری

نشانی: تبریزی، جاده ایل گلی، روبروی دفتر امور خارجه، برجهای ستاره امید