پروژه امیرکبیر

بنای کل: ۱۶۲۸

بنای مفید تجاری: ۲۷۰

بنای مفید اداری: ۵۰۲

تعدادطبقات: ۶

تعداد واحد اداری: ۶
تعداد واحد تجاری: ۱

کاربری: اداری – تجاری

نشانی: تهران، شهرک گلستان، بلوار امیرکبیر، قطعه ۳۲۵۵