پروژه امیرکبیر

پروژه اداری، تجاری

زیر بنای کل: 1628 متر مربع

بنای مفید تجاری: 270 متر مربع

بنای مفید اداری: 502 متر مربع

تعدادطبقات: 6

تعداد واحد اداری: ۶
تعداد واحد تجاری: 1

نشانی: تهران، شهرک گلستان، بلوار امیرکبیر، قطعه 3255