پروژه اقاقیا

پروژه مسکونی

زیر بنای کل: ۱۴۹۵ متر مربع

بنای مفید مسکونی: ۸۶۴ متر مربعتعدادطبقات: ۶تعداد واحد مسکونی: ۱۲نشانی: تهران، فبکه دوم صادقیه، فردوس شرق، خیابان طاهریان، پلاک ۲۹