پروژه افتخارنیا

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۱۸۱۱۱

بنای مفید مسکونی: ۱۱۵۶

تعدادطبقات: ۷

تعداد واحد مسکونی: ۱۰
کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی دو راهی یوسف آباد، کوچه افتخاری نیا، پلاک ۶۲