پروژه ها

برخی از پروژه های در حال ساخت و به اتمام رسیده شرکت توسعه و عمران امید

پروژه حصاری

پروژه مسکونی استان تهران

پروژه طاهرخانی

پروژه مسکونی استان تهران

پروژه عظیمیه

پروژه مسکونی کرج

پروژه جناح

پروژه مسکونی استان تهران

پروژه دبستان

پروژه مسکونی استان تهران

پروژه افتخارنیا

پروژه مسکونی استان تهران

پروژه آجودانیه

پروژه تجاری/مسکونی استان تهران

پروژه امیر آباد

پروژه مسکونی استان تهران

پروژه اقاقیا

پروژه مسکونی استان تهران

پروژه فرشتگان

پروژه مسکونی استان تهران

پروژه مسکونی ارغوان

پروژه مسکونی تهران