انجام معاینات دوره ای طب کار از پرسنل شرکت توسعه و عمران امید

در راستای حفظ و ارتقای سلامت پرسنل به عنوان سرمایه های اصلی شرکت و پیشگیری از بیماریهای شغلی، مطابق سالهای گذشته، معاینات دوره ای طب کار از کارکنان شرکت در دی ماه سال جاری انجام گردید.

افکار خود را به اشتراک گذارید