پروژه ولنجک15

پروژه مسکونی استان تهران

بنای کل: ۱۰۳۸۲

بنای مفید مسکونی: ۵۴۲۴.۷۹

تعدادطبقات: ۱۶

تعداد واحد مسکونی: ۲۰

کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، ولنجک، خیابان ۲۲، نبش امیرآبادی