پروژه مسکونی میثاق

بنای کل: ۱۲۸۱

بنای مفید مسکونی: ۷۸۲

تعدادطبقات: ۷

تعداد واحد مسکونی: ۹
کاربری: مسکونی

نشانی: تهران، خیابان شریعتی، کوچه میثاق، پلاک ۳