پروژه مسکونی تجاری تازه آباد

کاربری:مسکونی تجاری
تعداد بلوک مسکونی ۱۰ واحد تعداد
بلوک تجاری: ۱۴ واحد
زیربنای مسکونی: ۱۰۹۶۱.۲۶
زیر بنای تجاری: ۹۴۵۳.۷۷
آدرس: استان مازندران سلمانشهر- دهستان تازه آباد