پروژه ۱۹۶ واحدی شهید باکری

آیین کلنگ زنی پروژه ۱۹۶ واحدی شهید باکری تهران با کاربری مسکونی

افکار خود را به اشتراک گذارید