نقشه راه بازار مسکن در 1400 و پیش بینی بازده مورد انتظار

صحبت های آقای مهدی بهداد، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران امید با رسانه Bourseon

افکار خود را به اشتراک گذارید