جناب آقای حمید سعیدی

معاون مالی و اداری

سوابق کاری: