جناب آقای مهندس چغامه
معاون فنی، اجرایی و توسعه فن آوری

برخی از سوابق کاری و حرفه ای: