جناب آقای مهندس محمد علی چغامه
معاون فنی، اجرایی و توسعه فن آوری

برخی از سوابق کاری و حرفه ای:

  • مدیر پروژه های شرکت ساختمانی و تاسیساتی شاهد خاور (وابسته به سازمان اقتصادی کوثر) از سال 1376  الی 1379
  • معاونت فنی و مهندسی و مجری پروژه های شرکت ساختمانی و تاسیساتی برشن پارس   از سال 1379  الی 1390
  • مدیر پروژه های شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر        از سال 1390  الی 1393
  • معاونت فنی و اجرایی و توسعه فن آوری شرکت ساخت و عمران تدبیر از سال 1393  الی 1398
  • معاونت فنی و اجرایی و توسعه فن آوری شرکت توسعه و عمران امید از سال 1399  تا کنون