جناب آقای مهندس منصور ورشو ساز 

معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

سوابق کاری:

  1. مدیر امور فنی معاونت اجرایی و مهندس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۸۷-۱۳۹۱؛
  2. معاون طراحی و نظارت و معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی شرکت توسعه و عمران امید، ۱۳۹۱-تاکنون.