مشارکت در ساخت / نوبت دوم

شرکت توسعه و عمران امید جهت ساخت و ساز ر قالب مشارکت مدنی در شهر اهواز مطابق مشخصات ذیل از کلیه سرمایه گذاران توانمند و متخصص در امر ساختمان دعوت به همکاری مینماید.

افکار خود را به اشتراک گذارید