مشارکت در ساخت / شهر تهران

شرکت توسعه و عمران امید جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی بر روی یه قطعه زمین واقع در شهر تهران مطابق با مشخصات به شرح جدول فوق از کلیه سرمایه گذاران توانمند و متخصص در امر ساختمان دعوت به همکاری مینماید.

افکار خود را به اشتراک گذارید