مشارکت در ساخت / شهر تهران

شرکت توسعه و عمران امید جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی واقع در شهر تهران مطابق مشخصات به شرح تصویر ذیل از کلیه سرمایه گذاران توانمند و متخصص در امر ساختمان دعوت به همکاری مینماید.

افکار خود را به اشتراک گذارید