مشارکت در ساخت / شهر تهران

شرکت توسعه و عمران امید جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی واقع در شهر تهران مطابق مشخصات دعوت به همکاری می نماید.

افکار خود را به اشتراک گذارید