مشارکت در ساخت / شهر اهواز

شرکت توسعه و عمران امید جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی واقع در شهر اهواز مطابق مشخصات به شرح …

افکار خود را به اشتراک گذارید