مشارکت در ساخت/ تهران

شرکت توسعه و عمران امید جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی بر روی یک قطعه زمین واقع در شهر تهران مطابق مشخصات به شرح جدول ذیل از کلیه سرمایه گذاران توانمند و متخصص در امر ساختمان دعوت به همکاری مینماید.

افکار خود را به اشتراک گذارید