مزایده عمومی994 / شهر مازندران

شرکت توسعه و عمران امید در نظر دارد یک واحد تجاری و تعدادی از ویلاهای مسکونی در حال ساخت خود را از طریق…

افکار خود را به اشتراک گذارید