مزایده عمومی 997 / شهر مشهد

شرکت توسعه و عمران امید در نظر دارد تعداد محدودی از واحد های تجاری تکمیل شده خود را واقع در خراسان رضوی شهر مشهد از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

افکار خود را به اشتراک گذارید