مزایده عمومی 4006 / شهر تهران

شرکت توسعه و عمران امید وابسته به گروه توسعه ساختمان تدبیر در نظر دارد؛ سهم خود را از یک قطعه زمین (با وضعیت موجود) بشرح مشخصات جدول ذیل در اسناد مزایده با شرایط ویژه از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

افکار خود را به اشتراک گذارید