مزایده عمومی 4004 / تهران و کرج

شرکت توسعه و عمران امیئ وابسته به گروه توسعه ساختمان تدبیر در نظر دارد کل قدرالسهم مشاعی خود را از پروژه مسکونی تجاری مینای نیاوران و همچنین تعداد 6 واحد آپارتمان مسکونی تکمیل شده از پروژه مهر شهر کرج به شرح مشخصات ذیل به صورت یکجا و با شرایط ویژه از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

افکار خود را به اشتراک گذارید