مزایده عمومی / شهر مشهد

شرکت توسعه و عمران امید و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سپهر در نظر دارند؛ بخش هتل مجموعه جهان نما (بلوک1) واقع در شهر مقدس مشهد را با وضع موجود و با شرایط ویژه (نقد و اقساط بدون بهره) از طریف برگزاری مزایده عمومی واگذار نمایند.

افکار خود را به اشتراک گذارید