مزایده عمومی / شهر تهران

شرکت توسعه و عمران امید وابسته به گروه توسعه ساختمان تدبیر در نظر دارد؛ کل قدرالسهم خود در پروژه شهران و تعداد سه واحد آپارتمان مسکونی در پروژه جنت آباد را با شرایط جدول فوق از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

افکار خود را به اشتراک گذارید