مزایــده عمــــــــومی / تمدیـد شد

توضیح : دریافت پاکت های پیشنهادی مزایده ذیل تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 23. 3. 1400 تمدید و زمان بازگشایی نیز به ساعت 16 همان روز موکول گردید.


افکار خود را به اشتراک گذارید