مراسم مجازی اختتامیه جایزه مرکز ملی تعالی و پیشرفت

شرکت توسعه و عمران امید موفق به دریافت تقدیرنامه دو ستاره مرکز ملی تعالی و پیشرفت طی سال جاری گردید.

افکار خود را به اشتراک گذارید