مهندس مجید محمدی شکیب

برخی از سوابق کاری و حرفه ای: