مهندس مجید محمدی شکیب

برخی از سوابق کاری و حرفه ای:

  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت جهاد تحقیقات  ۱۳۸۵-۱۳۸۷؛
  • مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت فالق سازه پارس ۱۳۸۷-۱۳۸۹؛
  • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مالزیایی Shakib Global، ۱۳۸۹-۱۳۹۰؛
  • مدیرعامل شرکت مهندسی آگاهان؛ ۱۳۹۰-۱۳۹۱؛
  • مدیرپروژه در شرکت راهبرد سازه  ۱۳۹۲-۱۳۹۶؛
  • مدیر امور بین‌الملل شرکت آتران کران انرژی (فعالیت در کشور غنا ـ آفریقا)، از ۱۳۹۶- تاکنون